UNKNOWN.seans w Warszawie! 5.11 g.17 i 20 / UNKNOWN.seance in Warsaw!

UNKNOWN.seans w Warszawie! 5.11 g.17 i 20 / UNKNOWN.seance in Warsaw!

Październik 26, 2011
/ / /
Comments Closed

english version below polish one.

UNKNOWN.SEANS to podsumowanie serii improwizowanych spektakli, zapoczątkowanych przez Renatę Piotrowską w 2008 roku. Kreowane za każdym razem we współpracy z innym zestawem artystów taneczne zdarzenia oferowały publiczności odkrywanie nowych rodzajów odbioru/ percepcji spektaklu: poprzez zasłonięcie widzom oczu i zaproszenie ich w podróż do własnej wewnętrznej wrażliwości pozwalały na niecodzienne przeżycie bycia w środku tanecznej akcji i doświadczania jej wszelkimi zmysłami. UNKNOWN.SEANS jest choreograficzną refleksją nad taneczna percepcją, próbą przeniesienia odkryć z poszczególnych części serii na tradycyjną formę spektaklu.
Czy doświadczenie zmysłowej percepcji zmienia nas jako widzów? Czy jesteśmy w stanie doświadczenie to zaaplikować na każde kolejne spotkanie z tańcem?
Czy widzisz coś poza tym, co przed chwilą zobaczyłeś? Czy widzisz coś, czego nie widzą inni? Czy jest to wtedy realne? Czy może zdarza się, że nie dostrzegasz czegoś, co jest realne? Co musi się wydarzyć, abyś to zobaczył? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zwrócić świadomie uwagę na swój oddech? Zobaczyć jak oddychają inni? Doznać zawieszenia czasu w momencie obserwacji? Pomiędzy wejściem w przestrzeń a pierwszym krokiem na scenie?

Spektakl inspirowany „Fenomenologią percepcji” Maurica Merlau-Pontego.

Renata Piotrowska. UNKNOWN.SEANS

współpraca: Joanna Leśnierowska, Ewa Garniec, Simon Auffret

produkcja: Art Stations Foundation

———————————————————-

UNKNOWN.SEANCE sums up a series of improvised performances initiated by Renata Piotrowska in 2008. The dance events making up the series, created each time in collaboration with another set of artists, have offered the public discoveries of new kinds of perception of the performance: by blindfolding the spectators and inviting them to take a trip inside their own inner sensitivity, they allowed an extraordinary experience of being immersed in the dancing action and following it with all their senses. UNKNOWN.SEANCE is a choreographed reflection of the perception of dance, an attempt at transferring the discoveries from the respective parts of the series to the traditional form of a performance.

Does the experience of sensory perception change us as spectators? Can we apply this experience to any other encounter with dance? Can you see anything other than what you have just seen? Can you see something others cannot see? Is it real then? Does it perhaps happen that you cannot notice something that is real? What has to happen so that you might see it? Have you ever happened to consciously pay attention to your breathing? To see how others breathe? To experience a suspension of time at the moment of observation? Between entering space and the first step on the stage?

Performance inspired by „Phenomenology of perception” by Maurice Merlau-Ponty.

Renata Piotrowska. UNKNOWN.SEANCE

cooperation: Joanna Leśnierowska, Ewa Garniec, Simon Auffret

Comments are closed.